The University of Arizona
This person is no longer active within the department.
Nikki Plackowski

Nikki Plackowski

Graduate Student, Applied Mathematics